Joukkoliikenteen hankintasopimuksen muuttaminen, MAO: 44/2023

Markkinaoikeus on 1.2.2023 antamassaan ratkaisussa arvioinut joukkoliikennettä järjestävän hankintayksikön menettelyä suhteessa hankintasopimuksen olennaista muuttamista koskevaan sääntelyyn (erityisalojen hankintalain 124 §), sekä tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun.

LINKKI MAO: 44/2023

Asiassa valittaja esitti, että hankintayksikkö oli muuttanut hankintasopimusta olennaisesti, hankintasäännösten vastaisesti ja valittajaa syrjivästi sopimuskaudella, koska hankintasopimusta ei ollut irtisanottu voittaneen tarjoajan kalustoviivästyksen ja -poikkeamien vuoksi. Hankintayksikkö kiisti valittajan näkemykset.

Markkinaoikeus hylkäsi valittajan valituksen, ratkaisten asian hankintayksikön eduksi. Markkinaoikeus kiinnitti väitettyä sopimusmuutosta arvioidessaan huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • hankintayksikkö oli pyrkinyt noudattamaan hankintasopimuksen ehtoja ja ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin osin jo ennen sopimuskauden käynnistymistä
  • hankintayksikkö oli saattanut kalustopoikkeamia koskevat näkemyksensä voittaneen tarjoajan tietoon, reklamoinut poikkeamista sekä soveltanut asiassa myös hankintasopimuksen sanktioehtoja tarjoajaa kohtaan
  • hankintayksikkö oli myös ilmoittanut voittaneelle tarjoajalle hankintasopimuksen purku-uhasta

 

Markkinaoikeus totesi johtopäätöksenään, ettei hankintayksikkö ollut muuttanut hankintasopimusta olennaisesti sopimuskauden aikana eikä hankintayksikön menettelyssä ollut myöskään muutoin kysymys lainvastaisesta suorahankinnasta. Hankintayksikkö ei ollut luopunut hankintasopimuksessa linja-autoille asetetuista vaatimuksista tai hyväksynyt sitä, että voittaneen tarjoajan kalusto voisi olla hankintasopimuksen vastainen koko sopimuskauden ajan. Hankintayksikön ei myöskään katsottu menetelleen asiassa valittajan esittämällä tavalla tarjoajia kohtaan syrjivästi tai tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisesti.