Olennainen sopimusrikkomus hankintasopimussuhteessa

Hankintamenettelyn päätteeksi ja hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi allekirjoittaa hankintayksikkö valitun tarjoajan kanssa hankintasopimuksen. Sopimuskauden alkaessa osapuolten välisessä suhteessa siirrytään sopimussidonnaisuuden piiriin hankintasopimuksessa ja tarjouskilpailun ehdoissa määritellyin sisällöin.

Sopimuskauden käynnistyttyä saattaa ilmetä, että hankintasopimuksen osapuolilla on huomattavankin erilaiset käsitykset siitä, mikä on sopimuksen mukainen suoritus. Kesken sopimuskauden voi myös ilmetä tilanteita, joissa tarjoajayritys ei suoriudu sopimusvelvoitteistaan. Erilaiset sopimustilanteet voivat kärjistyä osapuolten välillä hyvinkin nopeasti, jolloin osaava ja viipymätön reagointi on tärkeää. Hankintasopimuksissa voi olla hyvinkin tarkasti määritelty esimerkiksi se, miten ja missä ajassa hankintayksikön tulee reagoida havaitsemaansa sopimusrikkomukseen ja milloin sopimusrikkomusta on pidettävä olennaisena siten, että hankintayksiköllä on oikeus purkaa hankintasopimus.

Hankintasopimuksen ehtoja täydentävät ja sopimusten tulkintaa ohjaavat sopimusoikeudellinen lainsäädäntö, sekä kaikenlaisiin sopimuksiin sovellettavat sopimusoikeuden yleiset periaatteet. Kokemuksemme mukaan orastavat riitatilanteet voivat ratketa kuitenkin jo aivan alkuvaiheessakin, jos hankintasopimuksen osapuoli kykenee selvittämään toiselle osapuolelle näkemyksensä sekä sen, mihin sopimusehtoon tai -ehtoihin näkemys perustuu. Tarjoamme näiden hankintasopimustilanteiden ratkaisemiseen osaavaa ja ripeää asiantuntija-apua laatimalla ongelmaan käytännön ratkaisuehdotuksen sekä toteuttaen tarvittavan kirjelmöinnin, viranomaistoimet ja muut tilanteen mahdollisesti edellyttämät oikeudenkäyntiasiamiespalvelut.

Annamme mielellämme lisätietoja p. 010 200 3500, katso muut yhteystietomme yhteystietosivultamme.

Hyvää alkavaa hankintasyksyä!