Toimintaympäristön muuttumisesta ja kehityssuunnista julkisissa hankinnoissa

Muutosten tiellä

Hankintayksiköiden toimintaympäristössä on tällä hetkellä käynnissä poikkeuksellisen merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi uusien hyvinvointialueiden käynnistyminen uudistaa hankintatoimen organisoinnin sekä perustettavilla alueilla että kuntakentällä.

Myös kansallisen hankintastrategian tuloksena kunnat ja hyvinvointialueet määrittävät nyt aiempaa aktiivisemmin hankintapolitiikkaansa ja -strategiaansa. Voidaan puhua eräänlaisesta visiopohjaisesta suunnanmäärityksestä, joka pohjaa viime vuosina laajalti kehittyneeseen hankintojen strategiseen näkökulmaan.

Erityisesti innovatiivisten hankintojen määrä on kasvussa ja kaikessa hankintatoiminnassa korostuvat nyt vastuullisuuden näkökulmat: Ympäristön huomioinen, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallinto (ESG) ovat fokuksessa, kun hankintatoiminnalle ja sen järjestämiselle haetaan suuntaa hankintayksiköissä.

Ideoista käytäntöön

Kehityssuuntien tunnistaminen ja kehitysideoiden vieminen hankintayksikön päivittäisiin käytäntöihin on haastavaa varsinkin silloin, jos päivittäinen kilpailutustyö tuntuu vievän hankintayksikössä kaiken ajan. Osittain asiat ovat ratkaistavissa taitavalla hankintojen johtamisella, mutta ilman riittäviä resursseja ja hyvää hankintaosaamista voi kehitystyö jäädä sanoiksi paperilla, strategian osaksi ilman täytäntöönpanoa.

Onnistumisen keskeinen edellytys on hankintayksiköiden johto- ja muilla vastuutasoilla tapahtuva tilannekuvan muodostaminen: Ajantasaiset hankintatoiminnan haasteet ja vaatimukset on tunnistettava, sekä resurssit kehitystyölle varmistettava. Samalla on sitouduttava pitkäjänteiseen uudistamis- ja kehitystyöhön, etsien jatkuvasti uusinta alan tietoa hankintatoiminnan tueksi.

Tarjoamme hankintayksiköille ratkaisuja niiden oman toiminnan kehittämiseen. Useissa tilanteissa organisaation ulkopuolinen hankintakonsultti pystyy tarjoamaan organisaatiolle käytännön työvälineet, joiden avulla kehitysideat muuttuvat osaksi käytännön hankintatoimintaa, tuoden lisäarvoa hankintatoimintaan. Kehittämisprojekti voi koskea esimerkiksi hankintastrategian ja hankintaohjeen päivittämistä, hankintojen paikallisuuden lisäämistä hankintatoiminnassa, tietyn hankintaprojektin sisällön suunnittelua tai hankintayksikön osaajille tarjottavaa lisäkoulutusta.

Hankintaratas Oy:n tunnuslause on ”Laatua ja tehoa hankintoihin.” Projektimme tuottavat hankintayksiköille tuottavuutta parantavaa lisäarvoa: Täydentäviä strategisia linjauksia hankintatoimintaan, hankintojen ehtojen suuntaamista paikallisten tarjoajien mahdollisuuksia edistävästi, käytännönläheisiä muutoksia merkittävän hankinnan sopimusehtoihin tai vaikkapa työvaiheita nopeuttavia ehdotuksia hankintakoordinaattorien kilpailuttamistyöhön.

Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää!